Politika IMS

O společnosti

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Výrobce oceli

  Liberty Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Politika IMS

ikon→  ve formátu .pdf

Politika integrovaného systému řízení (IMS) v Liberty Ostrava a.s., Liberty Tubular Products Ostrava a.s., Liberty Distribution Ostrava s.r.o., Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o., Liberty Technotron s.r.o.

Společnost Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Produkce společnosti je tvořena výrobou koksu a koksochemických výrobků, surového železa, plynule litých předlitků, dlouhých a plochých výrobků vč. svodidel.

Společnost Liberty Tubular Products Ostrava a.s. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a je výrobcem bezešvých a spirálově svařovaných trubek a trubkových výrobků.

Společnost Liberty Distribution Ostrava s.r.o. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a zajišťuje činnosti související s výrobou plochých výrobků za studena.

Společnost Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a je výrobcem strojírenských výrobků a odlitků.

Společnost Liberty Technotron s.r.o. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a je výrobcem jader magnetických obvodů.

Kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, hospodaření s energií, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a prevence závažných havárií patří k nejvyšším prioritám výše uvedených společností. Jako nedílnou součást systému řízení společnosti zavedly a certifikovaly systém integrovaného řízení dle EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 180011, EN ISO 500012 a zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.

K zabezpečení a dalšímu rozvoji IMS se společnosti zavazují:

1. Při dodržování legislativních požadavků na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a hospodaření s energií, kterým společnosti v těchto oblastech podléhají, neustálým zlepšováním:

• zvyšovat spokojenost zákazníků a všech zainteresovaných stran s kvalitou poskytovaných výrobků, procesů a služeb;

• rozšiřovat nabídku sortimentu výrobků dle požadavků zákazníků za dodržení požadované kvality;

• předcházet znečištění a snižovat negativní vlivy naší činnosti na životní prostředí:

-   snižovat množství produkovaných odpadů a maximalizovat využívání vedlejších produktů jako surovin;
-   snižovat množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí, včetně snižování produkce skleníkových plynů;
-   efektivně využívat a snižovat spotřebu surovin a energií;
-   postupně odstraňovat staré ekologické zátěže;

• prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců, životní prostředí a majetek; zvyšovat úroveň ochrany zdraví a pracovního prostředí:

-   pokračovat v realizaci programu „Cesta k nulové úrazovosti“ (JTZ);
-   pokračovat v soustavné analýze rizik souvisejících s technologickými procesy a s provozováním technických zařízení, využívat tyto analýzy při zavádění AM standardů do praxe;
-   minimalizovat počet pracovních úrazů, nemoci z povolání, nehod a havárií.

• Snižovat finanční náročnost při hospodaření s energií:

-   podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb;
-   podporovat a realizovat návrhy na snižování energetické náročnosti.

2. Komunikovat a spolupracovat s místní správou, veřejností a zákazníky a tím vytvářet dobrou image společností, podávat objektivní informace o aktivitách v oblasti hospodaření s energií a o vlivech společností na životní prostředí a bezpečnost občanů.

3. Motivovat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí, odborné znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií, bezpečnosti práce a prevence závažných havárií.

K zajištění Politiky IMS se vedení společností zavazuje:
a) udržovat, rozvíjet a neustále zlepšovat IMS;
b) sledovat vývoj právních a jiných požadavků a vytvářet podmínky pro jejich plnění;
c) rozpracovat Politiku IMS do konkrétních cílů a provádět jejich pravidelné vyhodnocení;
d) pro naplnění záměrů Politiky IMS vytvářet a poskytovat dostatečné materiálové, lidské a finanční zdroje,
e) projednat s pracovníky a jejich zástupci vytvoření, zavedení a udržování politiky IMS, vč. jejich spoluúčasti.

Od zaměstnanců (pracovníků) se očekává:
a) odpovědný přístup k plnění všech stanovených úkolů;
b) dodržování dokumentovaných postupů a předpisů společností;
c) aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace a kompetencí;
d) hledání možností zlepšování kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snižování energetické náročnosti v rámci svých pracovišť.


1 Certifikace dle ISO 45001 - říjen 2019

2 Certifikace dle EN ISO 50001 mimo Liberty Technotron


Politika IMS 2019

Tiskové zprávy Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >