O společnosti

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Výrobce oceli

  ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Akreditovaný archiv ArcelorMittal Ostrava a.s.

Zřízení archivu

Na základě příkazu Ministra průmyslu a rudných dolů č. 26/53 o vybudování a správě podnikových a závodních archivů rozhodlo vedení NHKG zavést spisovou službu a zřídit podnikový archiv. První prostor pro archiv byl vyčleněn v roce 1954 v sociální budově závodu Válcovny. Jednalo se o jednu místnost, která sloužila jako spisovna, archiv i kancelář. Vzhledem k tomu, že prostory pro ukládání dokumentů byly nedostačující, archivář rozhodl o zřízení spisoven na ředitelství a jednotlivých závodech, dále byly zřízeny spisovny finanční, mzdová a technické dokumentace. Také pro ukládání archiválií bylo nutno zajistit větší prostory, proto v roce 1956 rozhodl podnikový ředitel o přestěhování archivu do budovy, která dříve sloužila jako ubytovna pro brigádníky podílející se na výstavbě NHKG. Tato budova slouží pro ukládání dokumentů i v současnosti.

Organizační začlenění archivu

Archiv od svého vzniku v roce 1953 byl součástí NHKG, poté společnosti Nová huť a.s. V roce 2002 byl delimitován k dceřiné společnosti NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o., s názvem Archiv NOVÁ HUŤ - OSTRAHA. V důsledku organizačních změn ve společnosti NOVÁ HUŤ – OSTRAHA, spol. s r.o. se stal archiv od 1. 1. 2010 součástí společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a od 1. 12. 2012 je začleněn v úseku Ředitele pro výrobu, oddělení Systém řízení jakosti a ekologie s názvem Akreditovaný archiv ArcelorMittal Ostrava a.s.

Akreditace archivu

Dne 4. 9. 2006 byla archivu z rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů udělena akreditace pro výkon působnosti soukromého archivu. V důsledku organizačních změn v dceřiné společnosti NOVÁ HUŤ – OSTRAHA, spol. s r.o. a převedení archivu do společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. bylo nutno požádat o nové udělení akreditace. Akreditace byla archivu udělena dne 17.5.2010 a archiv nese název Akreditovaný archiv ArcelorMittal Ostrava a.s.

Činnost archivu

Činnost archivu se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů a organizační směrnicí Spisový a archivní řád a ochrana obchodního tajemství společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Předarchivní péče spočívá v dohlížení a kontrole nad dodržováním zásad a činností, které souvisejí s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, odesíláním, ukládáním dokumentů vzniklých z činnosti společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a dceřiných společností. Dohlíží nad vyřazováním dokumentů ze spisoven, posuzuje skartační návrhy, provádí kontrolu vybavenosti spisoven, metodicky vede vedoucí spisoven, provádí kontrolu ukládání dokumentů v příručních registraturách a kontrolu předávání dokumentů do spisovny.

Archiv přejímá do své péče archiválie ze spisoven společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a dceřiných společností, vede evidenci archiválií v evidenčních listech. Archiválie uložené v archivu jsou součástí Národního archivního dědictví.

V archivu je uloženo celkem 34 archivních fondů, z toho 21 ve vlastnictví státu, které jsou uloženy v archivu na základě smlouvy o výpůjčce mezi Zemským archivem Opava a společností ArcelorMittal Ostrava a.s. K 9 fondům je vypracován inventář. 13 fondů je kmenových, patřících společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Využívání archiválií

Archiválie jsou využívány především formou nahlížení. Pravidla pro nahlížení do archiválií stanoví Badatelský řád.

Zásady a podmínky ke studiu archiválií v archivu

Archiválie ke studiu badatelům lze předložit na základě schválené písemné žádosti. Úplně vyplněná žádost může být zaslána formou dopisu na adresu ArcelorMittal Ostrava a.s. ,K - Systém řízení jakosti a ekologie, Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice nebo

Zaměstnanci archivu předkládají badateli ke studiu takové množství archiválií, které je možno prostudovat v jeden den podle provozních podmínek, s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Maximálně však 5 evidenčních jednotek (kartony, knihy apod.).

Studiem archiválií uložených v archivu nesmějí být ohroženy zájmy společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a dceřiných společností, ani společenské či zákonem chráněné zájmy dosud žijících osob.

Kontakty

Adresa archivu
Akreditovaný archiv ArcelorMittal Ostrava a.s.
Lešetínská 40
707 02 Ostrava-Kunčice

Orientační plánek

 • Orientační plán

Telefonní spojení
+420 595 687 079
+420 595 687 435

Provozní doba badatelny
pondělí a středa 8:00 – 11:00

pdf→  Žádost o nahlížení do archiválií (formát pdf)
word→  Žádost o nahlížení do archiválií (formát rtf)
pdf→  Badatelský řád (formát pdf)

Tiskové zprávy Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >